مشتری گرانی در صورتی که تمایل به آسیاب شدن دانه ندارید در توضیحات درج کنید.